मुद्धति निक्षेप राख्नको लागि गोप्य प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा(२०७७-१०-२८ देखि २०७७-११-०२)

मुद्धति निक्षेप राख्नको लागि गोप्य प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा(२०७७-१०-२८ देखि २०७७-११-०२)

मुद्धति निक्षेप राख्नको लागि गोप्य प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा(२०७७-१०-२८ देखि २०७७-११-०२)