Reports

DescriptionSummaryAction
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको मृत्यु दावी भुक्तानी का लागी आवश्यक लिखित कागजातहरु Download
राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४Download
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको साबधिक जीबन बीमा सञ्चालन कार्यबिधी, २०७५ को अनुसूचीहरुDownload
अभिकर्ता प्रतिवेदन (Agent Report)Download