बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना

बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना

बैकल्पिक योग्यताक्रम सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको सूचना