सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्कन (Due Diligence Audit) को लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी संशोधित सूचना

सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्कन (Due Diligence Audit) को लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी संशोधित सूचना

सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्याङ्कन (Due Diligence Audit) को लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी संशोधित सूचना