आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथमपटक प्रकाशित मितिः २०७५ पौष ६ गते)