बीमा अभीकर्ताको नयाँ इजाजत पत्र लिने बारेमा सूचना

भर्खरै  रा.बी.स बाट जीवन बीमा को आधरभूत आभीकर्ता तालीम लिनुभएका सम्पुर्ण सहभागिज्यूहरुलाइ तल उल्लेखित कागजातहरु लिएर संस्थानमा इजाजतपत्रको लागी निबेदन दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

आवश्यक कागजाचहरु

१. नबिल बैंकमा रहेको बीमा समितिको नामको बचत खाता नं ०११००१-३०११००१  मा   रू ५०० जम्मा गरेको सक्कल  भौँचर ।

२. अभिकर्ता तालिम प्रमाण पत्रको   नोटरी प्रमाणीत फोटोकपी – १ प्रति

३. अभिकर्ता प्रमाण पत्र पाउँ भनि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाममा हस्त लिखीत निबेदन ।

नोटः अन्य आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु पहिल्यै पेश गरेको हकमा मात्र ।

सम्पर्कः  बजार व्यवस्थापन विभाग फोन नंः  ०१-४२६२५२०, ई एक्स टी (१११)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>