लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, प्रयोगात्मक परीक्षा  तथा  अन्तर्वाता  सम्बन्धी सूचना (मितिः २०७५ -०९-२३)