Results

नतिजा प्रकाशन  सम्बन्धी सूचना (मितिः २०७६-०७-०६)

तह ४ को नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस  सम्बन्धी सूचना (मितिः २०७६ -०३-१६)

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस  सम्बन्धी सूचना (मितिः २०७६ -०३-१३)

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, प्रयोगात्मक परीक्षा  तथा  अन्तरवार्ता  सम्बन्धी सूचना (मितिः २०७६ -०२-०९)

कार्यक्षमता मुल्याङ्कन  बढुवाको सिफारीश सम्बन्धी सुचना ०७५-११-१

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्बन्धी सुचना (मिति : २०७५-१०-२४)

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, प्रयोगात्मक परीक्षा  तथा  अन्तरवार्ता  सम्बन्धी सूचना (मितिः २०७५ -०९-२३)