Policies, Act and Regulations

 1. कम्पनी ऐन, २०६३
 2. राष्ट्रिय बीमा संस्थान एेन,२०२५
 3. राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली, २०५४
 4. बीमा ऐन २०४९
 5. बीमा नियमाबली २०४९
 6. बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७
 7. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७५
 8. बीमकले संचालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२
 9. बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३
 10. जीवन बीमा सम्बन्धी पुनर्बीमा निर्देशिका,२०६५(संशोधित)
 11. जीवन बीमकको आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्यांकन निर्देशिका
 12. जीवन बीमकको लगानी निर्देशन(संशोधित-२०७१)
 13. बीमा अभिकर्ताको आचार संहिता
 14. बीमा सर्भेयरको आचार संहिता
 15. अभिकर्ता/सर्भेयरसंग सम्बन्धित कानूनी ब्यवस्थाहरु
 16. लघुबीमा निर्देशिका, २०७१