Nepal Government Employee Insurance

DescriptionSummaryAction
Nepal Government Employee Insurance Forms(राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरु)अनुसूची १ को फारम।Download
Nepal Government Employee Insurance Forms(राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरु)अनुसूची २ को सम्बन्धी फारम।Download
Nepal Government Employee Insurance Forms(राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरु)अनुसूची ३ को सम्बन्धी फारम।Download
Nepal Government Employee Insurance Forms(राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरु)दाबी फर्छयौट पुर्जा(मृत्यु)Download
Nepal Government Employee Insurance Forms(राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधिक जीवन बीमा सम्बन्धी फारमहरु)दाबी फर्छयौट पुर्जा(अबधि भुक्तानी /समर्पण मुल्य)Download