सावधिक जीवन बीमा (दोहोरो दुर्घटना लाभ समेत)

यो सावधिक जीवन बीमा नै हो। यसमा दुर्घटनाबाट बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्को साथै दुर्घटना बीमा वापटको बीमाङ्क बराबर थप रकम समेत भुक्तानी दिइन्छ। सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क जतिसुकै भएपनि बढिमा रू. १,००,०००।– सम्मको बीमाङ्क मात्र दोहोरो दुर्घटना लाभ बापत स्वीकार्य हुनेछ। दुर्घटना वाहेक अन्य रोग र कालगतीले हुने मृत्युमा यो सुविधा दिइने छैन, ६० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिको यो बीमा हुने छैन।