समाचार गतिबिधी

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति 2071-11-22 गते देखि 2071-11-27 गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: 1,50,00,00,000 /- (One Arab FiftyCrores Only)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: 2071-11-22 (सन 2015/03/06) गते Friday विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: 2071-11-27 (सन 2015/03/11) गते Wednesdayअपरान्ह 5:00 बजे सम्म

द्रष्टब्य:

कृपया गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पनि प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति 2070-12-12 गते देखि 2070-12-18 गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन/निर्जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: 1,10,00,00,000 /- (One Arab Ten Crores Only)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: 2070-12-12 (सन 2013/03/26) Wed गते विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: 2070-12-18 (सन 2013/04/01)Tue गते अपरान्ह ४.०० बजे सम्म

द्रष्टब्य:

कृपया गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पनि प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३, ११५, ११६) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति 2070-11-13 गते देखि 2070-11-20 गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन/निर्जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: 1,65,00,00,000 /- (One Arab Sixty Five Crore Only)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: 2070-11-13 (सन 2013/02/25) गते विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: 2070-11-20 (सन 2013/03/04)गते अपरान्ह ४.०० बजे सम्म

द्रष्टब्य:

कृपया गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पनि प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३, ११५, ११६) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना4

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति 2070-10-12 गते देखि 2070-10-15 गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन/निर्जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: 1,50,00,00,000 /- (One Arab Fifty Crore Only)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: 2070-10-12 (सन 2013/01/26) गते विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: 2070-10-15 (सन 2013/01/29)गते अपरान्ह ४.०० बजे सम्म

द्रष्टब्य:

कृपया गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पनि प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३, ११५, ११६) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति २०७०-०८-१३ गते देखि २०७०-०८-१८ गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन/निर्जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: १,६०,००,००,००० /- (One Arab Sixty Crore Only)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०७०-०८-१३ (सन २०१३/११/२८) गते विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०७०-०८-१८ (सन २०१३/१२/०३)गते अपरान्ह ४.०० बजे सम्म

द्रष्टब्य:

कृपया गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पनि प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३, ११५, ११६) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति २०७०-०६-०७ गते देखि २०७०-०६-११ गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन/निर्जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: २,२५,००,००,००० /- (दुई अर्व पच्चीस करोड रुपैंया मात्र)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०७०-०६-०७ (सन २०१३/०९/२३) गते सोमबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०७०-०६-११ (सन २०१३/०९/२७)गते शुक्रबार अपरान्ह ०१.३० बजे सम्म

द्रष्टब्य:

कृपया गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन पनि प्रस्ताव सँगै पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३, ११५, ११६) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

सर्भेयरहरुको सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

संस्थानको बीमा ब्यवसाय अन्तर्गत निर्जीवन बीमा ब्यवसायको दाबी सम्बन्धमा आगामी आ.व. २०७०/०७१ मा सर्भे/अनुसन्धान गर्न इच्छुक सर्भेयर तथा सर्भेसम्बन्धी संस्थाहरुले नियमानुसार बीमा समितिबाट प्राप्त लाईसेन्सको प्रतिलिपि तथा बीमा ए‍ेन, २०४९ को दफा ३१ को उपदफा २ बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरणको प्रमाणपत्र सहित १५ दिनभित्र सूची दर्ता गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७०/०३/२२ गते शनिबार)

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति २०७०-०३-१४ गते देखि २०७०-०३-१९ गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन/निर्जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: १,५०,००,००,००० /- (एक अर्व पचास करोड रुपैंया मात्र)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०७०-०३-१४ (सन २०१३/०६/२८) गते शुक्रबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०७०-०३-१९ (सन २०१३/०७/०३)गते बुधबार अपरान्ह ०५.०० बजे सम्म

द्रष्टब्य:

अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३, ११५, ११६) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

जीवन तथा निर्जीवन वीमा तर्फको परामर्शदाता (सल्लाहकार) को आवश्यकता

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७०/०२/२१)

यस संस्थानको लागि जीवन तर्फ १ र निर्जीवन तर्फ १ गरी जम्मा २ जना परामर्शदाता (सल्लाहकार) एक वर्षका लागि करार सेवामा लिनुपर्ने भएकोले निम्न योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरीकले यो सूचना प्रकासित मितिले १५ दिन भित्र तपसिलमा उल्लेखित विषयहरु समावेश गरी संस्थानको प्रधान कार्यालयमा आवेदन दिनु हुन संवन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकासित गरीएको छ । १.न्यूतम शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव : • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कम्तीमा स्नातक उतिर्ण हुन पर्नेछ, स्नातकोत्तर र व्यवस्थापन, अर्थशाश्त्र, वाणिज्य कानून विषयमा स्नात्तकोत्तरलाई ग्राह्यता दिईने छ । • रीइन्सुरेन्स लगायत संपूर्ण वीमा व्यवसायमा संलग्न भै वीमा क्षेत्रकोव्यवस्थापकीय तहमा कम्तीमा ७ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्नेछ, उच्च व्यवस्थापकीय तहमा कार्य अनुभव भएकोलाई विशेष ग्राह्यता दिईने छ । • उमेर ६५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ । २. पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरणहरु : क. शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, लिएको तालीम, आप्mनो कार्य दक्षता तथा संपर्क फोन नंवर तथा ठेगाना खुल्ने गरी आफ्नो विस्तृत वैयत्तिक विवरण (Bio-Data) र नागरीकताको फोटोकपी, ख. संवन्धित कार्यालयवाट प्रमाणित कार्य अनुभवको पत्र,, हालसालै खिचिएको २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो । ग. दरखास्तसाथ निम्न लिखित विवरण समेत निवेदक स्वयंले प्रमाणित गरी पेश गरेको हुनु पर्नेछ । • कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, • यस संस्थानसंगको ठेक्कपट्टा वा कुनै चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी कारोबारमा निज आफै वा निजको परिवारको कुनै सदस्यकोसलग्नता नभएको वा निजी स्वार्थ नरहेको, • आफ्नो नाममा व्यक्तिगत बेरुजु बांकी नरहेको, • भष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर नभएको, • नियतवस बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा नपरेको । • नियामक निकायवाट कुनै विषयमा कार्वाहीमा नपरेको । ३. लिखित अवधारणापत्र पेश गर्ने तथा छनौट प्रकृया : • उम्मेदवारले दरखास्तसाथएक प्रतिलिखित अवधारणापत्र (Concept Paper) र एक प्रति वित्तीय प्रश्ताव छुट्टाछुट्टै खामवन्दी गरी “जीवन वीमा सल्लाहकार” वा “निर्जीवन वीमा सल्लाहकार” को लागि भन्ने उल्लेख गरी गोप्य शिलवन्दी खाम संस्थानलाई संवोधन गरी पेश गरेको हुनु पर्नेछ । • आफ्नो अवधारणा पत्रमा आफुले एक वर्षमा गर्ने कार्ययोजना खुलाएको हुनु पर्नेछ । • उमेदवारको छनौटका लागि छुट्याएका मूल्यांकन अंकभार देहाय वमोजिम हुनेछ । अवधारणा पत्र तथा योग्यताको लागि ८० अंक आर्थिक प्रश्तावको लागि २० अंक • विषय विज्ञ सहितको छनौट कमिटिले निवेदनहरुसाथ प्राप्त अवधारणापत्रको अध्ययन गरी उपयुक्त वढिमा ३ जना उमेदवारहरुको Short Listing गरी मौखिक प्रश्तुति तथा अन्र्तवार्ता को लागि छनौट गर्नेछ । • सर्टलिस्टिगवाट छनौट भएका ३ जना उमेदवारहरुको अन्र्तवार्ता वा प्रश्तुति पछि उपलव्ध गराउनु पर्ने आर्थिक तथा अन्य सुविधाहरु समेतलाई अध्ययन गरी योग्य एक/एक जना उमेदवारलाई छनौट कमिटिले नियुक्तिका लागि संचालक समितिमा पेश गर्नेछ । ४. आर्थिक सुविधाहरु : आर्थिक सुविधाका विषयहरु आपसि सहमतिवाट तय गरीनेछ । ५. सल्लाहकारले संपादन गर्नुपर्ने कार्य तथा सेवाका अन्य विषयहरु : सल्लाहकारले प्रमुखरुपमा वीमा व्यवसायसंग संम्वन्धित विषय लगायत री इन्सुरेन्स संग सम्वन्धित विषयमा काम गर्नु पर्नेछ । यस सम्वन्धि विस्तृत विवरण संस्थानको Web site : www.beema.com.np मा हेर्न वा कर्मचारी प्रशासन विभागमा सिधै संपर्क गरी वुझ्न सकिनेछ ।

सम्पर्क टेलिफोन नम्बरहरु: ४२६२५२० (२०३,२०९)

ड्राईभर, कार्यालय सहयोगी (पियन) र स्वीपर आपुर्तिको लागि गोप्य सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७०/०२/२२)

यस संस्थानको रामशाहपथ स्थित प्रधान कार्यालय तथा शाखा÷सम्पर्क कार्यालयहरूमा काम गर्नेगरी ड्राईभर २ जना कार्यालय सहयोगी (पियन) ६ जना, र स्वीपर ३ जना गरी जम्मा ११ जना कामदार करारमा लिनुपर्ने भएकोले उल्लेखित संख्यामा निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी (पियन) र स्वीपरहरू करारमा उपलब्ध गराउन इच्छुक, सक्षम र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त जनशक्ति सप्लाई संस्था/कम्पनीहरुबाट वार्षिक के कति दररेटमा ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी (पियन) र स्वीपरहरू उपलब्ध गराउन सक्ने हो सो बिषयमा स्पष्ट खुलाई गोप्य सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान गरिएको छ । म्यादभित्र प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये सम्बन्धित कुनै एक जनशक्ति सप्लाई संस्था/कम्पनीसँग कार्यालय सहयोगी (पियन), माली र स्वीपरहरू करारमा लिने नलिने बिषय संस्थानको निर्णयानुसार हुनेछ । ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी (पियन) र स्वीपरहरूको लागि ब्यक्तिगतरूपमा दरखास्त दिन नमिल्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । शर्तहरू : १. प्रस्तावसाथ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र र जनशक्ति सेवा उपलब्ध गराउन पाएको स्वीकृति पत्र नेपाल सरकारको नोटरी पब्लिक वा यस संस्थानको अधिकृतबाट (नाम, थर, दर्जा र कार्यालय समेत खुलाई) प्रमाणित गराई संलग्न हुनुपर्नेछ । २. उपलब्ध गराउने ड्राईभर, कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपरहरू ३५ वर्ष उमेर ननाघेको, कुनै बात कसुर नलागेको, सेवा दिन इच्छुक सक्षम र स्वस्थ नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ३. यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र ३.०० बजेसम्म संस्थानको प्रधान कार्यालय केन्द्रिय प्रशासन बिभाग (सामान्य)मा बुझाई सक्नुपर्नेछ । परेका प्रस्तावहरु सोही दिनको ३.३० बजे यस बिभागमा खोलिनेछ । प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधि उक्त समयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ, तर निजहरूको उपस्थिति नभए पनि प्रस्ताव खोल्न बाधा पर्नेछ्रैन । प्रस्तावबुझाउने अन्तिम दिन र खोल्ने दिन बिदा परेमा बिदाको भोलिपल्टको मिति कायम हुनेछ । ४. प्रस्तावदिंदा खाम बाहिर “ड्राईभर कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपर आपूर्ति गर्ने ’boutको सिलबन्दी प्रस्ताव” भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । ५. प्रस्तावसाथ प्रस्तावदाताले ड्राईभर, कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपर उपलब्ध गराउन के कति दररेटमा प्रस्ताव गरेको हो सो को एक वर्षको भ्याटसहितले हुने कुल रकमको २.५ प्रतिशतले धरौटी वापत यस संस्थानको कृषी बिकास बैंक, रत्नपार्क (बागबजार) बैकिड्ड कार्यालय स्थित चल्ती खाता नम्बर ०१०३५६ मा जम्मा गरेको सक्कलै भौचर वा वाणिज्य बैंकहरूले यस संस्थानको नाममा ९० दिन अबधिको लागि जारी गरेको सक्कल बैंक जमानत पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । ६. अस्वीकृत प्रस्तावदाताको धरौटी रकम प्रस्ताव स्वीकृति भएको ३० दिनभित्र फिर्ता गरिनेछ र धरौटी रकम फिर्ता गर्दा ब्याज दिइनेछैन । ७. स्वीकृत हुने प्रस्तावदाताले संस्थानबाट सूचना पाएको ३ दिनभित्र थप धरौटी २.५ प्रतिशत उपरोक्त अनुसारनै जम्मा गर्नुपर्नेछ । नगरेमा धरौटी रकम जफत भई स्वीकृत प्रस्तावरद्द हुनेछ । ८. प्रस्तावदाताको Company Profile समावेश हुनुपर्नेछ । ९. ड्राईभर, कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपर आपूर्ति गर्न इच्छुक संस्था÷कम्पनीको निम्न अनुसारको सक्षमता हुनुपर्नेछ : (क) संस्था/कम्पनीले ड्राईभर, कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपर आपूति गर्ने कार्यमा कमसेकम २ वर्षदेखि कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ । (ख) संस्था/कम्पनीले प्रस्तावदर्ता गर्ने मिति सम्ममा प्रतिष्ठित निकायमा कमसेकम माग गरिएको संख्याको २ गुणा जनशक्तिहरू आपूर्ति गरी कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ । (ग) संस्था/कम्पनीले एक वर्षभन्दा बढी अवधि देखि जनशक्ति आपूर्ति गरेका २ वटा निकायले उपलब्ध गराइएको जनशक्तिको सेवा विश्वसनीय एवं भरपर्दो भएको ब्यहोराको पत्र जारी गरेको हुनुपर्नेछ । (घ) ठेक्का प्राप्त गरी सकेपछि आपूर्ति गरिएका ड्राईभर, कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपरहरु विविध कारणले कार्यरत रहन नसकेको वा सन्तोषजनक कार्य नगरेको अवस्थामा संस्थानबाट सूचना पाएको मितिले ३ दिनभित्र नयाँ उपयुक्त ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपरहरु उपलब्ध गराई Replacement गराउन सक्ने हैसियतको हुनुपर्नेछ । (ङ) संस्था÷कम्पनी र संस्था/कम्पनीमा संलग्न प्रमुख सञ्चालक÷ब्यवस्थापकहरू कहीं कतै कुनै पनि कारणले कालो सूचीमा परेको हुनुहुँदैन । १०. कुनैपनि प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, नगर्ने वा आंशिक स्वीकृत गर्ने अधिकार यस संस्थानमा सुरक्षित रहनेछ । ११. रीत नपुगेको वा म्याद नाघी आएको प्रस्ताव उपर कुनै कारवाही गरिने छैन । १२. यस बिषयमा थप जानकारी आवश्यक परे कार्यालय समयभित्र यस संस्थानमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । १३. स्वीकृत प्रस्तावदातालाई संस्थानको प्रधान कार्यालयबाट भुक्तानीको ब्यवस्था मिलाइनेछ । १४. प्रस्ताव पेश गर्दा शर्त नम्बर ५ (आर्थिक ब्ययभार) को लागि छुट्टै र अन्य शर्तको (प्राविधिक पक्षको) लागि छुट्टै गरी दुईवटा सिलबन्दी खाम बाहिर बिषय उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्नेछ र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएकाको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । १५. ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी(पियन) र स्वीपर प्रधान कार्यालय, शाखा तथा सम्पर्क कार्यालयहरुमा संस्थानको आवश्यकतानुसार ब्यवस्था गर्दै लान सकिनेछ ।

सम्पर्क टेलिफोन नम्बरहरु: ४२६२५२० (२०३,२०९)

मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति २०७०-०१-१३ गते देखि २०७०-०१-२० गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन/निर्जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

जम्मा लगानीयोग्य रकम: २,३०,००,००,००० /- (दुई अर्व तिस करोड रुपैंया मात्र)

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने मिति:

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०७०-०१-१३ (सन २०१३/०४/२५) गते बिहिबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०७०-०१-२० (सन २०१३/०५/०३)गते शुक्रबार अपरान्ह १.३० बजे सम्म

द्रष्टब्य:

अन्य विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा संस्थानको लेखा विभाग (कोठा नं १०३, ११५, ११६) मा सम्पर्क राख्नुहुनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।

राष्ट्रिय बीमा स+स्थानको बीमाशुल्क स+कलन गर्ने काउण्टर सञ्चालन गर्ने ’boutको सूचना

यस स+स्थानको रामशाहपथ स्थित प्रधान कार्यालयको ३ वटा काउण्टरहरुबाट सञ्चालन हुँदै आएको जीवन तथा निर्जिवन बीमा ब्यवसायहरुको सम्पुर्ण बीमाशुल्क सकलन कार्य बाणिज्य बै+क मार्फत गराउने निर्णय भएकोले इच्छुक बाणिज्य बै+कहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त निवेदनहरु मध्ये प्रतिस्पर्धाको आधारमा स+स्थानलाई कम लागत पर्ने प्रस्तावलाई छनौट गरिने हुनाले इच्छुक बाणिज्य बै+कहरुले के कस्तो सेवा वा सुविधा उपलब्ध गराउने हो र स+स्थानसँग के कस्तो सुविधाको अपेक्षा गरेको हो भन्ने ’boutमा विवरण खुलाई गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक विदा बाहेक प्रत्येक दिन काउन्टर सञ्चालन गर्नुपर्ने र विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म अनिवार्यरुपमा काउन्टर सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । दिनभर स+कलन भएको रकम काउन्टर सञ्चालन गर्ने बैकले यस स+स्थानको खातामा जम्मा हुने गरी अपरान्ह आफ्नो बैकमा लैजानु पर्नेछ । खातामा न्युनतम रकम राखी अधिकतम ब्याज प्रदान गर्ने, अपरान्ह ४ बजे पश्चात पनि थप समय सम्म काउन्टर सञ्चालन गर्ने तथा स+स्थानलाई बढी ब्यवसाय प्रदान गर्ने बैकलाई प्राथमिकता दिईने भएकोले इच्छुक बाणिज्य बैकहरुले आफ्नो सेवाका शर्तहरु खुलाई मिति २०६९-१२-३० गते सम्म कार्यालय समयभित्र यस स+स्थानलाई सम्बोधन गरी “बीमाशुल्क स+कलन काउन्टर सञ्चालनको लागि” भन्ने खुलाइ शिलबन्दी प्रश्ताव पेश गर्नुहुन र थप जानकारीको लागि यस स+स्थानको सामान्य प्रशासन विभाग वा निम्न टेलिफोनमा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

सम्पर्क टेलिफोन नम्बरहरु: ४२६२५२०, ४२६२५६४

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2013/011 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.७०,००,००,००० /- अक्षरमा रु. सत्तरी करोड रुपैंया मात्र ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकिङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/१२/०८ (सन २०१३/०३/२१) गते बिहिबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/१२/१२ (सन २०१३/०३/२५)गते सोमबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2013/08 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.२,६५०,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकिङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/११/०१ (सन २०१३/०२/१२) गते मंगलबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/११/०६ (सन २०१३/०२/१७)गते आईतबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2013/06 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.१,१००,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकिङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/१०/०४ (सन २०१३/०१/१७) गते बुधबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/१०/१० (सन २०१३/०१/२३)गते बुधबार अपरान्ह ४.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2012/094 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.१,७००,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकिङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/०९/०१ (सन २०१२/१२/१६) गते आईतबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/०९/०५ (सन २०१२/१२/२०)गते बिहिबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

साधारणसभा स्थगित गरिएको ’bout राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सूचना

यस राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २९अ‍ौं वार्षिक साधारणसभा मिति २०६९-०६-२४ गते नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा हुने गरी तोकिएकोमा विशेष कारणवश अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको ब्यहोरा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यसबाट पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौं ।

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2012/090 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.८००,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकिङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/०६/१७ (सन २०१२/१०/०३) गते बुधबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/०६/२१ (सन २०१२/१०/०७)गते आईतबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2012/084 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.१,०००,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकि·ङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/०६/०१ (सन २०१२/०९/१७) गते सोमबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/०६/०५ (सन २०१२/०९/२१)गते शुक्रबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2012/083 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.१,४००,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकि·ङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/०५/०३ (सन २०१२/०८/१९) गते आइतबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/०५/०८ (सन २०१२/०८/२४)गते शुक्रबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६९/०७० को 2012/071 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.५००,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकि·ङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/०४/०१ (सन २०१२/०७/१६) गते सोमबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/०४/०५ (सन २०१२/०७/२०)गते शुक्रबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ को 2012/067 कोडको लगानीयोग्य रकम जम्मा रु.६१०,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकि·ङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/०३/१७ (सन २०१२/०७/०१) गते आईतबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/०३/२१ (सन २०१२/०७/०५)गते बिहिबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ को 2012/041 कोडको लगानीयोग्य रकम ( जीवन तर्फ रु.४००,०००,००० /- तथा नीर्जिवन तर्फ रु.४००,०००,००० /- गरि जम्मा रु.८००,०००,००० /- ) मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकि·ङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त इच्छुक बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई e-Bidding मार्फत तल उल्लेखित् मितिभित्र अनलाइन प्रस्ताव पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

प्रस्ताव खुल्ला हुने मिति: २०६९/०३/०३ (सन २०१२/०५/१७) गते आईतबार विहान १०.०० बजे देखि

प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: २०६९/०३/०७ (सन २०१२/०५/२१)गते बिहिबार अपरान्ह ५.०० बजे सम्म

e-Bidding सम्बन्धी सूचना

कृपया संस्थानले उपलब्ध गराएको Username र Password बाट e-Bidding Form मा login गरिसकेपछि Security को लागि आफ्नो Password change गर्न नबिर्सनु होला । सो नगर्दा पर्न जाने सम्भावित् क्षतिको जिम्मेवारी स्वयंको हुने ब्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

e-Bidding द्वारा आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ को 2012/040 कोडको लगानीयोग्य रकमको लागि मिति २०१२/०४/१६ गते आव्हान गरिएको प्रस्ताव पेश गर्ने समय आज अफिस टाइम (अपरान्ह ५.०० बजे) बाट बन्द गरिने भएको हुँदा प्रस्ताव पेश गर्न इच्छुक संस्थाहरुले सो समय अगावै e-Bidding द्वारा प्रस्ताव पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ । साथै सो कार्यका लागि User ID लिन बाँकि रहनुभएका संस्थाहरुलाई तुरुन्तै संस्थानमा सम्पर्क गरि आफ्नो User ID लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

यस राष्ट्रिय बीमा संस्थान बाट बिगतका दिनहरुमा आफ्नो लगानीको रकम विभिन्न बैंक तथा वीत्तीय संस्थाहरुमा परम्परागत ढंगबाट मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै आएकोमा नयाँ वर्ष २०६९ वैशाख देखि e-Bidding प्रविधि बाट लगानीको लागि योग्य बैंक तथा बीत्तीय संस्थाहरु बाट प्रस्ताव लिने प्रक्रिया शुरु भएको हुँदा विगतमा जस्तै यहाँहरुको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं ।

e-Bidding को लागि आफ्नो User Account (Username / Password)संस्थानको जीवन लेखा विभाग कोठा नं १०३ (Phone No. 4262520 Ext: 103) मा सम्पर्क राखी लिनुहोला । धन्यबाद ।

कल/मुद्धती निक्षेप लगानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी बिशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम कल/मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैकि·ङ्ग कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त गरेका बाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अब उप्रान्त प्रस्ताब पेश गर्दा मिति 2068-12-01 गते देखि लागू हुने गरी संस्थानको Web Site मार्फत उल्लेखित बिबरण पूर्ण रुपले भरी अनलाइन प्रस्ताब पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा यो सूचना प्रकाशित भए पश्चात पत्र माफत प्राप्त प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही नहुने/प्रस्ताव नलिइने व्यहोरा समेत यसै सूचना द्वारा जानकारी गराइएको छ ।

अनलाईन प्रस्ताव भर्ने तरिका

१। संस्थानको वेभसाइट www.beema.com.np को दायाँ कुनामा पहेंलो अक्षरको E-Bidding लाई Click गरि भित्र छिर्नुहोस ।

२। नयाँ User हुनुहुन्छ भने User Account बनाउन Signup गरि दिईएको Form भरि Request पठाउनु होस (Investment Code खालि छाडिदिनुहोला ) वा कुनै अप्ठेरो पर्न गएमा beema@wlink.com.np मा Subject: Investment राखी User Account को लागि Official Email पठाउनुहोस ।

३। तपाईंले आधिकारिक request पठाउनु भएको अर्को दिन तपाईंको email ठेगानामा तपाईंको User Account को detail पठाइनेछ । संस्थानले आधिकारिक पुष्टि नगरेसम्म तपाईंको request सम्बोधन गरिने छैन ।

४। User Account पाईसक्नु भएको छ भने आफ्नो Username र Password राखी भित्र छिर्नुहोस र त्यहाँ मागिए अनुसारको विवरण भर्नुहोस ।

५। Bidding Date बन्द भईसकेको खण्डमा तपाईंले आफुले भरेको प्रस्ताव edit गर्न पाउनु हुने छैन तर Bidding Date खुल्लै भएको खण्डमा भने तपाईंले आफ्नो प्रस्तावलाई edit गर्न पाउनु हुनेछ ।

६। संस्थानले आवश्यक ठहराएमा तपाईंसँग अरु पनि सम्बन्धित कागजातहरु माग गर्न सक्नेछ ।

७। प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार संस्थानमा निहित रहनेछ ।

अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क:

जिवन लेखा विभाग / नीर्जिवन लेखा विभाग

फोन नं: 4262520 (Ext: 116 / 103 / 102)

Security Guard Tender Notice

  • Tender Notice for hiring Security Guards
  • Published Date: 2068/10/20
  • Download Security Guard Tender Notice

Banepa Branch Opened

RBS’s Banepa Branch Opened on Friday, 20-10-2068 !!!
Inauguration made by Chairman Mr. Rajendra Prakash Lohani.

प्रेस विज्ञप्ति

आज २०६८।१०।२० शूक्रवारका दिन राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आफ्नो १२औ बाहृय कार्यालय तथा पांचौ शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरमा विधिवत स्थापना भयो । संस्थानको संचालक समितिका अध्यक्ष श्री राजेन्द्रप्रकाश लोहनीले एक समारोहबिच कलात्मक पानसमा वत्ति वालेर शाखा कार्यालय वनेपाको उदघाटन गर्नुभयो । काभ्रे जिल्लाका विभिन्न दलका नेताहरु, सरकारी कर्मचारी, संघ संस्थानका प्रमुखहरु, उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न बैंक तथा विकास बैंक र वित्तिय संस्थाका प्रमुखहरु, पत्रकार महासंघ तथा विभिन्न यातायात व्यवसायी संघहरु लगायत बनेपाका उद्योगपति, व्यापारी, शिक्षाविद लगायत र्सवसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको उदघाटन कार्यक्रममा संस्थानका संचालक हेमराज सूवेदी र कर्मचारीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

संस्थानका निमित प्रशासक श्री ओमकारनिधि तिवारीले स्वागत भाषण गर्दै संस्थानले उच्च महत्वका साथ बनेपा नगरीलाई हेरेको र शाखा कार्यालय बनेपावाट ठूलो आशा गरेको वताउनूभयो । विभिन्न दलका नेताहरु र उद्योग वाणिज्य संघ काभ्रेका अध्यक्षले संवोधन गरेको उक्त कार्यक्रममा संस्थानको ग्राहकहरुको जीवन र सम्पतिमा सूरक्षा दिने निति व्यवसायिकताका कारण ग्राहकहरुको लगानीको उचित प्रतिफल दिन र गूणस्तरीय सेवा दिन संस्थान सक्षम रहेको जानकारी दिनूभयो । मूलूकभरका २५ बीमा कम्पनीहरु मध्ये संस्थानले मात्र जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा सेवा दूवै संचालन गरेको जानकारी गराउंदै आगामी दिनमा अझ बढी व्यावसायिक सेवामू्खी र ग्राहकमूखी हूने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नूभयो । संस्थान नाफाभन्दा सेवामूखी रहेको वताउंदै यस बर्षलाई संस्थानले लेखापरिक्षण वर्षको रुपमा लिई सोहि अनूरुप लेखापरिक्षण कार्य अगाडी वढिरहेको अध्यक्ष लोहनीको दावी थियो । बीमा दूखको साथी भएकोले समयमै दावी तिर्नू संस्थानको प्राथमिकतामा रहनूका साथै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बीमा सेवाको गूणस्तर कायम राख्न समेत निजी क्षेत्र बीच पहरेदारको भूमिकामा संस्थान रहेको श्री लोहनीको दाबी थियो । संस्थानको नंया जीवन बीमालेख जीवनबन्धू को समेत प्रारम्भ भएको घोषणा अध्यक्ष श्री लोहनीले गर्नूभयो ।
मुद्धती निक्षेप राख्नका लागि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी विशेष सूचना

यस संस्थानमा रहेको लगानीयोग्य रकम मुद्धती निक्षेपमा जम्मा गर्न प्रस्तावको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने ईजाजत प्राप्त गरेका इच्छुक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले मिति 2071-11-03 गते देखि 2071-11-05 गते सम्ममा संस्थानको मुख्य कार्यालय जीवन लेखा विभागमा प्राप्त हुनेगरी आवश्यक विवरण पूर्णरुपले उल्लेख गरी हालै प्रकाशित बित्तिय विवरणको कपि संलग्न राखि गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।