Policies, Act and Regulations

Policies, Act and RegulationsAction
राष्ट्रिय बीमा संस्थान कर्मचारी नियमावली,२०७५Download
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सावधीक जीवन बीमा संचालन कार्यविधि २०७५Download
राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५Download
बीमा ऐन, २०४९Download